Nevelési céljaink

Pedagógiai alapelvek, az oktatói testület hitvallása:

A Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskolában tanító oktatók mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. Ennek keretében:

 • a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
 • a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,
 • a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
 • diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,
 • minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,
 • az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
  • tanuló és tanuló,
  • tanuló és nevelő,
  • szülő és nevelő,
  • nevelő és nevelő között.

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Oktatóink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. Ennek érdekében:

 • a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
 • iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,
 • az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,
 • fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,
 • szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen,
 • törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
 • segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat,
 • törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására,
 • szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk diákjainkban a haza, a szülőföld iránti szeretetet.

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében. Ennek érdekében:

 • rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
 • igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő polgárai,
 • ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és közművelődési intézményekkel,
 • nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában maga is részt vegyen.

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében:

 • biztosítjuk a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek.

5. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:

 • humánus,
 • erkölcsös,
 • fegyelmezett,
 • művelt,
 • kötelességtudó,
 • érdeklődő, nyitott,
 • kreatív, alkotó,
 • becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
 • képes a problémák érzékelésére és megoldására,
 • gyakorlatias,
 • képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
 • jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
 • van elképzelése a jövőjét illetően,
 • becsüli a tudást,
 • öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
 • ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
 • képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,
 • tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,
 • képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban,
 • a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
 • ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
  • nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
  • a természet, a környezet értékeit,
  • más népek értékeit, hagyományait,
  • az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
 • a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben,
 • ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
 • ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat,
 • ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit,
 • viselkedése udvarias,
 • beszéde kulturált,
 • társaival együttműködik,
 • szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
 • képes szeretetet adni és kapni,
 • szereti hazáját,
 • megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
 • szellemileg és testileg egészséges, edzett,
 • egészségesen él,
 • szeret sportolni, mozogni,
 • megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.

Oktatóink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.

E-kréta